Cookie Consent by Privacy Policies website Souhlas se zpracováním osobních údajů | Divadlo Na Maninách
Divadlo s rodinnou atmosférou

Souhlas se zpracováním osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

My, společnost KVArt Production s.r.o., IČ: 05719542, se sídlem Štěpánská 640/45, Praha 1 – Nové Město, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 268334/MSPH (dále jen „KVArt Production“) bychom Vás tímto rádi informovali o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s registrací k odběru newslettru a návštěvou našich webových stránek.

SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obchodní firma: KVArt Production s.r.o
IČ: 05719542
Sídlo: Štěpánská 640/45, Praha 1 – Nové Město, 110 00

Zápis v OR: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C 268334/MSPH

Můžete se na nás kdykoliv obrátit e mailem na adrese info@kvartproduction.cz nebo dopisem zaslaným na adresu divadla: Divadlo Na Maninách Na Maninách 1525/32a 170 00 Praha 7 – Holešovice.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, nepovinný údaj - telefonní číslo, adresa, datum narození.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání newsletterů (obchodní sdělení KVArt Production s.r.o, Divadlo na Maninách). Registrace do klubu přátel Divadla na Maninách – informování o výhodných nabídkách a speciálních akcích a novinkách. Použití adresy pro marketingové účely Divadla na Maninách a KVArt Production s.r.o..

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru.

PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, zejména poskytovatelem softwaru společností Divadlo na Maninách, se sídlem Štěpánská 640/45, Praha 1 – Nové Město, IČ: 05719542, případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Surikata PR s.r.o. Nádražní 48/92 150 00 Praha 5 IČ: 07461364, GoOut s.r.o. Mánesova 28 120 00 Praha 2 IČ: 01901613

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování. Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme.

OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ

V KVArt Production s.r.o. přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Používáme moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

  • právo na přístup k osobním údajům
  • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
  • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů
  • právo na omezení zpracování osobních údajů
  • právo na přenositelnost osobních údajů
  • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
  • právo vznést námitku.

Podrobné a úplné informace o Vašich právech a možnostech jejich uplatnění naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů zde.

Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to na adrese info@kvartproduction.cz nebo dopisem zaslaným na adresu divadla Divadlo Na Maninách Na Maninách 1525/32a 170 00 Praha 7 – Holešovice.

Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost KVArt Production s.r.o. nemá povinnost jmenovat a nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

ÚČINNOST

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 6. 2020 a jsou k dispozici online na našich webových stránkách nebo na vyžádání v kamenné pokladně divadla.

Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, budeme vás informovat o všech podstatných změnách.